Meer informatie? Bel 0320 264 175

   

Ik word graag teruggebeld

Flevo Golf Resort

Koopinformatie

Koopsom
De koopsom van uw villa is 'vrij op naam'. Dit betekent dat hierin de volgende posten zijn opgenomen:
• de grondkosten;
• de totale aanneemsom
• de notariskosten voor de akte en levering van de grond;
• de kosten van de architect;
• de aansluitkosten van gas, water, elektra en riolering;
• de kosten van de makelaar;
• de kosten van verzekering voor brand en storm tijdens de bouw;
• de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (21%)

De met u overeengekomen koopsom staat vast tot het moment van oplevering, met uitzondering van een eventuele wijziging in het BTW-tarief. Stijgingen van loon- en materiaalkosten tijdens de bouw zijn voor onze rekening. De zogeheten risicoregeling is dus niet van toepassing.

Garantie
Tijdens de bouw controleren toezichthouders of aan de goedgekeurde tekeningen en technische omschrijving de hand wordt gehouden. Na de onderhoudstermijn (3 maanden na oplevering) geldt een garantie, afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Het SWK-garantiecertificaat wordt na ondertekening van de verkoopovereenkomst rechtstreeks door het SWK aan u toegestuurd. U ontvangt tevens het boekje 'Garantie- en Waarborgregeling 2016'.
De garantie wordt gegeven op de kwaliteit van de woningen. Schade als gevolg van onvoldoende onderhoud valt niet onder de garantie. Gebreken tijdens de garantietermijn dienen door de bouwondernemer te worden hersteld.

Aankoopprocedure
De aankoopprocedure van uw villa ziet er als volgt uit:
• Met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht u zich onder meer tot betaling van de koopprijs. De verkoper verplicht zich tot de bouw van de villa en de levering van de grond. U ontvangt een kopie van de overeenkomst. Het orgineel gaat naar de notaris, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht (akte van levering) kan opmaken.
• Met het ondertekenen van de akte van levering (ook wel notarieel transport) bij de notaris vindt de eigendomsoverdracht van de te bouwen woning met bijbehorende grond plaats. Deze datum heet de transportdatum. Op dezelfde datum wordt meestal
de hypotheek getekend.
• Vóór het tekenen van de akte van levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale verschuldigde bedrag, inclusief bijkomende kosten is aangegeven. U kunt daarop zien welk bedrag de notaris van uw geldgever zal ontvangen en welk bedrag u eventueel zelf moet overmaken. Het is gebruikelijk dat het totale bedrag voor de bouwtermijnen die u vanaf de transportdatum nog moet betalen in depot blijft.

Oplevering
Als het huis gereed is, gaat u het samen met de aannemer inspecteren. Eventuele onvolkomenheden worden daarbij vastgelegd in het 'proces-verbaal van oplevering', dat door beide partijen wordt ondertekend. Deze puntenworden binnen de overeengekomen periode hersteld. De oplevering en de overhandiging van de sleutels vinden pas plaats nadat alle betalingen bij de bank binnen zijn en aan eventuele verdere verplichtingen is voldaan.

Onderhoudsperiode
Gedurende circa 3 maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, krijgt u de gelegenheid te melden of alle onvolkomenheden zijn verholpen. Ook onvolkomen­heden die na de oplevering zijn ontstaan, en niet te wijten zijn aan verkeerd gebruik of het 'werken' van materialen, kunt u in die periode melden. Na herstel van de gemelde onvolkomenheden heeft de verkoper aan al zijn verplichtingen voldaan.

Opstalverzekering
Tijdens de bouw is de villa door de aannemer verzekerd tegen brand en storm. Vanaf de oplevering dient u de woning zelf te verzekeren.